Raamattupiiri

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on innostaa tutustumaan Raamatun sisältöön ja löytää ystäviä, jotka eivät vielä tunne Raamatun sisältöä, joiden kanssa yhdessä ryhdytään saamaan selvyyttä Raamatun sanomasta. Uskoisin, että Raamattu puhuttelee vielä nykyajan ihmisiä raamattupiirin avulla. Raamattupiirin ideana on tutustua Raamatun sisältöön esim. pienryhmässä kokoontumalla kotiin (kotisolutoiminta) tai muuhun tilaan seurakunnassa, tai internetyhteydellä etätyöohjelmistoilla, kuten Skype ja Zoom kokoontumisissa. Raamattupiireissä luetaan Raamattua joko systemaattisesti tietyn ohjelman mukaan edeten tai esimerkiksi erilaisten teemojen pohjalta. Raamatupiirin alkurukouksen yhteydessä pyydetään Pyhää Henkeä avaamaan sydämiä ymmärtämään tuota kuultua Raamatun kohtaa ja keskustellen etsitään yhdessä erilaisia näkökulmia kuultuun vetäjän johdolla. Raamattupiirin vetäjällä tulisi olla hyvä Raamatun tuntemus. Raamatun selitykirjallisuuden avulla syvennetään ymmärrystä tekstien taustoista, joiden lukeminen jätetään kotitehtäviksi. Yhteisen pohdinnan kautta voidaan löytää yhtymäkohtia kuullun Sanan ja oman elämän välillä.

Dialogi eli vuoropuhelu on oppimisen perusedellytys raamattupiirissäkin. Se on vuorovaikutusta, joka on jo aikaisemmin todettu oppimiselle välttämättömäksi. Dialogia käydessään oppilaat jakavat omia kokemuksiaan ja huomioitaan opetettavasta asiasta. Se toteutuu siis jokaisessa opetusmuodossa riippumatta opetusmenetelmästä tai siitä, ketkä dialogia käyvät. Raamattupiiriläiset voivat siis opettaa myös toisiaan huomaamattaan tai tarkoituksella. Keskustelussa raamatuupiriläinen joutuu jäsentämään aiheen itselleen sekä tämän jälkeen selittämään aiheen toisille tarpeen mukaan. Osallistuja tavallaan joutuu opettamaan oman näkemyksensä ja tulkintamuotonsa toisille, sekä perustelemaan näkemyksensä muille. Toiset voivat esittää oman näkemyksensä aiheesta, jolloin käsiteltävä aihe laajenee ja syvenee, sillä ryhmä voi nostaa esille sellaisia asioita, joita yksilö ei ole itse osannut edes ajatellakaan. Eri näkemysten yhdistäminen ja pohtiminen myös edistävät oppimista. Keskusteltu aihe pysyy myös muistissa pidempään kuin sellainen aihe, joka ainoastaan kerran mainitaan. Tällä menetelmällä halutaan tukea Raamattupiiriläisten sosiaalisten taitojen sekä siteiden kehittymistä ryhmässä, jossa he käyvät materiaalia läpi. Ryhmän sosiaalisten siteiden tukeminen on tärkeässä osassa oppimisien kanssa. Oli Raamattupiiriläinen sitten millainen oppija tahansa tai olivat oppimistavoitteet millaiset tahansa, itse oppimiskokemus on aina sosiaalinen ilmiö, jossa nuori oivaltaa hänelle eri menetelmin siirrettävää tietoa tai opetettavia taitoja. Tätä oppimisen muotoa pyrimme järjestämään jokaiselle raamattupiiri kerralle. Aiheesta keskustellaan ryhmässä, jotta Raamattupiiriläiset saavat sanoa omia näkemyksiään ja kokemuksiaan ääneen. Tällä voidaan parhaassa tapauksessa vahvistaa raamattupiiriläisten yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Lukeminen on monille yksi tavallisimmista tavoista oppia ja siksi kannattaa myös hyödyntää. Tästä syystä jokaisella raamattupiiri kerralla luetaan vähintään yksi raamatunkohta ääneen. Ääneen lukeminen auttaa sisäistämään ja ymmärtäm ään lukemansa ja oppimista edistää myös se, että luettuun aiheeseen palataan heti lukemisen jälkeen. Tätä raamattupiireissä tehdään joka kerralla, kun Raamattua luetaan. Raamatunkohdasta esitetään pohtivia ja aihetta käsitellään laajemmin yhdessä kysymyksiä. Ääneen lukemisen tarkoitus on siis paneutua yhdessä ryhmän kanssa tekstiin ja syventyä sen jälkeen sen sisältöön. Erilaisten oppijoiden yhdessä läpikäymä teksti avautuu monella eri tavalla, kun sitä aletaan käymään yhdessä läpi. Yhdessä lukeminen motivoi myös raamattupiiriläisiä seuraamaan tekstiä tarkemmin, jotta he olisivat valmiina, kun heidän oma lukuvuoronsa koittaa. Näin ollen he poimivat tekstistä asioita, joihin eivät välttämättä kiinnittäisi huomiota silloin, kun joku muu lukee tekstiä. Sekä vastavuoroisesti, he saattavat poimia toisen lukemasta tekstistä asioita, mitä itse lukija ei sisäistä, koska keskitty vät itse lukemiseen.

Raamattupiirissä voidaan käyttää draamaa työkaluna myös niin, että osallistujille tarjotaan mahdollisuus heittäytyä toisenlaiseen rooliin mihin he ovat tottuneet. Draaman avulla osallistujat pääsee näkökulmiin, sekä tarkastelemaan niitä tuntemuksia, mitä tilanne aiheuttaisi heissä itsessään. Raamattupiirissä toteutettava draama voisi olla ryhmä keskeistä. Raamattupiirien toiminnallisissa osuuksissa on pyritty jakamaan kaikille mahdollisimman samankaltaiset roolit. Varsinaisia päähenkilöitä ei ole ja roolit käydään läpi lähinnä keskusteluluontoisesti. Tällä tavalla osallistujat voivat keskittyä roolihahmon tekemisen sijaan tilanteen pohtimiseen sekä keskusteluun avoimesti muun ryhmän kanssa. Tällä tavalla myös pyritään vähentämään kynnystä roolihahmoon heittäytymiseen.

Selitysteoksia:

Raamatun sisällön ymmärtämiseksi on kirjoitettu mm. Suomen kielellä Raamatun selitysteoksia, kuten:

Sana elämään -kommentaariraamattu, joka perustuu vuonna 2012 valmistuneeseen Raamattu Kansalle -käännökseen, jonka käännösperiaate on sanatarkkuuteen pyrkivä ja alkutekstiä kunnioittava. Kommentaari tarjoaa lukukokemuksen ja luotaa syvälle Jumalan sanaan. Käytännönläheiset kommentaariviitteet johdattavat soveltamaan Raamattua omaan elämään. Havaintokartat, kaaviot, henkilöprofiilit, pikahakemistot ja sanahakemistot antavat tukea niin itsenäiseen raamatunopiskeluun kuin saarnatekstin valmistamiseen.

Antti Laato ”Vanhan testamentin selitysraamattu” (Perussanoma Oy 2020)

Risto Santala ”Kristinuskon juuret I ja II” (1985) Vanhan testamentin Messiasennustukset juutalaisen rabbinistisen kirjallisuuden valossa ja Uuden testamentin Messias juutalaisen rabbinistisen kirjallisuuden valossa. Kirjat on käännetty myös englanniksi, venäjäksi, eestiksi ja saksaksi, unkariksi sekä kiinaksi. Katso https://ristosantala.com/rsla/kirjat.html

MacArthurin selitysraamattu, jossa Raamatun tapahtumien historiallisesta kontekstista, avaa tekstin merkityksen ja auttaa soveltamaan Jumalan sanaa käytännön elämään.

Jukka Norvannon Raamattu kannesta kanteen -raamattuopetuksia Sansa.fi audiokirjastosta. Täältä löydät kaikki Jukka Norvannon Raamattu kannesta kanteen -opetukset, joita on kaikkiaan 1434 jaksoa. Voit valita Uuden ja Vanhan testamentin opetuksien joukosta sinua kiinnostavan jakson. https://sansa.fi/rkk/kuuntele/

Talmud tarkoittaa oppia, opetusta, tutkimusta on Tanakia eli heprealaista Raamattua täydentävän suullisen lain yhteenveto ja selitysteos. Se on juutalaisten yhteiskunnallisten ja lainopillisten kirjoitusten kokoelma, johon juutalainen laki perustuu. Talmud on antanut ratkaisuja juutalaisen käytännön asioihin ja muovannut juutalaisten ajattelutapaa ja arvoja ensimmäisen vuosituhannen alusta nykypäivään asti. Se on Tanakin ohella juutalaisten tärkein teos. Talmudista on kaksi versiota, jotka koottiin ja kirjoitettiin muistiin Babyloniassa ja Palestiinassa 200–500-luvuilla heprean ja aramean kielillä. Talmud koostuu suullisen lain kokoelmasta Misnasta ja sen kommentaarista Gemarasta, jossa on rabbien lakiaiheisia keskusteluja ja väittelyjä sekä erilaisia kertomuksia. Talmudiin liitettiin vielä toisen vuosituhannen alkupuolella merkittävien rabbien kommentaareja. Talmud käsittää 20 paksua nidettä ja se on säilynyt melko muuttumattomana vuodesta 1523 lähtien.

Targum on areameankielinen käännös heprealaisesta Raamatusta Tanakista, joka vastaa suunnilleen kristittyjen Vanhaa testamenttia. Aramea oli satojen vuosien ajan juutalaisten yhteisöjen arkikieli. Tämä kansankielinen käännös mahdollisti Raamatun tekstien laajamittaisen opettamisen ja keskustelun niistä.

Riikka Tuori & Tapani Harviainen ”Pyhiä juutalaisia kirjoituksia – Valikoituja tekstejä Talmudista” (Gaudeamus 2018) 

Opinnäytetöitä:

Milla Aho ja Tuomas Nivalainen ”IKIROUDASTA IANKAIKKISUUTEEN – Toiminnallinen raamattupiiri seurakunnille” (Opinnäytetyö CENTRIA Utsjoen, Inarin AMK 2017)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/136057/Aho_Milla_ja_Nivalainen_Tuomas.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kirjallisuutta:

Esko Rintala ”Raamattupiirin opas” (Suomen kristillinen ylioppilasliitto 1963)
Anita Grönqvist, Timo Koivisto, Jorma Mäkelä ”Raps, raamattupiiri sinulle” (Päivä Oy 1999)
Martti Luther ”Galatalaiskirjeen selitys”
Wayne Gruden, C. John Collins, Thomas Schreiner ”Miten tulkitset Raamattua – Raamatun synty, luotettavuus ja merkitys”
David Pawson ”Raamattu avautuu I ja II” (TV7)
David Pawson ”Jaakobin kirje” (KKJMK)
Jukka Norvanto ”Postilla” (Perussanoma)
Derek Prince ”Siunaus vai kirous – Sinä valitset” (TV7)
Aapeli Saarisalo ”Raamatun sanakirja”
DIGI-IRT (Raamatun Iso Tietosanakirja http://www.digiraamattu.fi/)

Linkkejä:

https://rll.fi/materiaalit/ohjeita-ryhmanvetajalle/
https://kristilliset.com/fi/esittelyt/raamattupiiri-materiaalia/
https://sro.fi/radioraamattupiiri/perusta-raamattupiiri/
https://www.tv7.fi/arkki/david-pawson-tv7n-raamatunopettaja_p75068/

Julkaissut Pentti Mattila

Koko elämäni ajan olen ollut kirjapainoalan eri tehtävissä alan yrityksissä Helsingissä. Painajaksi valmistuin 1974 Käpylän ammattikoulusta. Kirjapainoalan teknikoksi valmistuin 1985 Helsingin teknillisestä koulusta. Olen toiminut vuodesta 1990 painoviestintäalan opettajana, eli media-alan. Jyväskylässä pätevöidyin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajaksi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: