Avioliitto

Eri meidioissa käydyt keskustelut ovat hämmentäneet kovasti, minkä vuoksi olen koonnut tarjolla olevasta aineistosta selvityksen siitä mitä avioliitto voisi olla tarkoittaa. Monet avioliitot tarvitsevat apua, sillä monet avioliitot kariutuvat eroon, kun opetusta avioliitossa elämisestä ei ole ollut, vaan jokainen on siinä oman onnensa seppänä.

Avioliitto on määrämuodoin vahvistettu kahden ihmisen välisen yhteiselämän muoto. Avioliiton osapuolia kutsutaan aviopuolisoiksi eli puolisoiksi. Avioliittoinstituutio ja sen käytännöt ja säännöt ovat vaihdelleet ajan myötä riippuen kulttuurista ja väestörakenteesta. Suomessa avioliittoja on solmittu jo ennen kristinuskon saapumista alueelle. Paavi Innocentius IV antoi suomalaisille noin vuosien 1245–1249 aikana erivapauden pysyä vapaasti niissä avioliitoissa, joita he olivat sopineet ”omien menojensa mukaan” heidän kääntyessään kristinuskoon. Piispa Ignatius antiokialainen kirjoitti kirjeessään (noin 110 jKr.), että jos avioliitto solmitaan piispan luvalla, se tapahtuu Jumalan mukaan eikä heidän himonsa mukaan.1100-luvulla naisilta alettiin usein vaatia miehen sukunimen ottamista ja 1500-luvun puolivälistä alkaen vanhempien ja kirkon lupaa.Kirkot saattoivat rekisteröidä avioliittoja mutta tämä ei ollut välttämätöntä, eikä valtiollakaan ollut roolia avioliitossa. Keskiajalla avioliitot olivat yleensä järjestettyjä, etenkin ylimmissä säädyissä, joskus jo syntymän aikaan, aatelisperheiden välisten sopimusten varmistamiseksi. Kirkko vastusti näitä pakotettuja avioliittoja. Kristinuskon levitessä kumppanin vapaa valinta vähitellen yleistyi.

Vastauskonpuhdistuksen osana vuonna 1563 Trenton kirkolliskokous määräsi, että roomalaiskatollinen avioliitto tunnustettiin vain, jos se oli solmittu papin ja kahden muun todistajan läsnä ollessa. Neuvosto myös auktorisoi vuonna 1566 julkaistun katekismuksen, jonka mukaan avioliitto velvoitti ”elinikäiseen yhteiselämään.

Raamatun mukaan avioliitto on jo luomisessa ennen yhteiskunnan muodostusta säädetty Jumalan järjestys. Luotuaan ihmisen mieheksi ja naiseksi Jumala sääsi avion suvun jatkumisen ja säilymisen välttämättömäksi ehdoksi, 1. Moos. 1:27-28. Hän antoi avion jalostavan vaikutuksen tuntua monipuolisena ja syvänä sekä miehen että naisen koko elämässä. Koska ihmisen ei ollut hyvä olla yksinään, valmisti Jumala hänelle sopivan avun. Jumala sääsi avion yhden miehen ja yhden naisen väliseksi liitoksi, 1. Moos. 2:18.24. Koska a. on Jumalan säätämä, sanotaan sitä myös ”Jumalan liitoksi”, Sanal. 2:17. Avioliitto on pysyvä suhde, Matt. 19:6. Jumala on järjestänyt niin, että kiintymys miehen ja vaimon välillä säännöllisissä oloissa kasvamistaan kasvaa vuosien kuluessa. Siveelliset syyt vaativat suhteen pysyväisyyttä, sillä ilman sitä eivät puolisot kehity suhteensa edellyttämässä keskinäisessä velvollisuudentunnossa. Sitä vaatii myös lasten kasvattaminen tottelevaisuuteen ja hyviin avuihin. Haureuden vuoksi voi erota. Ennen vedenpaisumusta näyttävät Aadam, Kain ja Nooa poikineen olleen yksiavioisia. Kainilainen Lemek oli Raamatun esityksen mukaan ensimmäinen, jolla oli useampia kuin yksi vaimo, 1. Moos. 4:19. Myös Hammurabin laki edellyttää, että yksiavioisuus on avion ihanteellinen muoto, mutta jos vaimo on sairas tai hedelmätön, se sallii miehen ottaa itselleen sivuvaimon tai saattoi myös vaimo antaa orjattarensa miehelleen saadakseen hänen kauttaan perillisen. Hammurabin lain kannalta ei Aabrahamin yhteys Haagariin ollut moniavioisuutta. Mutta Eesau ja Jaakob elivät moniavioisuudessa.  Mooses asetti ihanteen korkealle laatiessaan säännöksiä avion laillisuudesta, 3. Moos. 18, varoittaessaan moniavioisuudesta, ja valvoessaan sivuvaimojen oikeuksia, määrätyissä tapauksissa kokonaan kieltämällä avioeron, ja vaatimalla avioelämän puhtautta. Israelilaisia oli ankarasti kielletty solmimasta aviliittoja kanaanilaisten kanssa, koska he sillä tiellä ehdottomasti olisivat sortuneet epäjumalain palvontaan. Israelin naiset eivät saaneet mennä ammonilaisten tai mooabilaisten puolisoiksi, mutta miehet saattoivat ottaa vaimoja näistä kansoista. Suhde edomilaisiin ja egyptiläisiin oli samanlainen. Avion solmiminen oli pelkästään perheasia ilman määrättyjä uskonnollisia menoja, joskin liitto näyttää vahvistetun valalla. Maanpaon jälkeen tuli tavaksi kirjoittaa sinetein vahvistettu liittosopimus.

Joka tapauksessa sekä VT että UT asettuvat yksiavioisuuden periaatteen kannalle. Uuden liiton kansalle Jeesus on vahvistanut a. järjestyksen antaen sille entistä syvällisemmän sisällyksen. Jeesuksen aikana yksiavioisuus oli sääntönä juutalaisten keskuudessa. Kristillinen avioliitto oli alusta alkaen yksiavioisuutta. Jumalan hengellistä suhdetta kansaansa verrataan avion tai kihlaussuhteeseen, Jes. 62:4-5; Hoos. 2:19. Milloin kansa luopui liitosta palvelemaan muita jumalia tai tekemään muuta syntiä, verrattiin sitä vaimon aviorikokseen, joka vei avioeroon, Vertauskuvaa jatkaa UT, Jeesus on ylkä, , ja seurakunta on morsian. Kristuksen rakkautta seurakuntaansa, huolenpitoa sen kehityksestä ja hänen johtoasemaansa seurakunnan päänä muistutetaan esikuvaksi miehille ja vaimoille, Ef. 5:23-32, 1 Tim. 3:2; 1. Tim. 5:9: Tit. 1:6 vaativat, että seurakunnan palvelijain tulee olla ’yhden vaimon miehiä’. Apostoli tarkoittaa sitä avioerovillitystä, joka siihen aikaan vallitsi sekä pakanain että juutalaisten keskuudessa. Uskoon tulleittenkin joukossa täytyi olla varsin lukuisia ennen eronneita ja ehkä moniakin uudestaan naineita. Tällaiset olivat todella Herran silmissä ’useamman vaimon miehiä’, koska oli elossa useampia naisia, jotka olivat tulleet yhtäläisesti heihin liitetyiksi. Vanhassa liitossa ei kukaan viallinen saanut suorittaa pappispalvelusta. Tämä oli esikuva myös Uuden liiton seurakunnan kaitsijasta.

Suomessa avioliittoa säätelee avioliittolaki. Suomen avioliittolain 1 §:ssä avioliitto määritellään kahden henkilön väliseksi liitoksi, joka vahvistetaan vihkimällä. Suomessa serkut voivat avioitua keskenään normaalisti. Avioliittolain mukaan avioliittoon ei voi mennä lapsensa, lapsenlapsensa, vanhempiensa tai näiden vanhempien tai muun suoraan ylenevässä ja alenevassa polvessa olevan sukulaisensa kanssa. Myöskään sisarukset tai puolisisarukset eivät saa mennä avioliittoon. Setä, eno tai täti voi mennä naimisiin sisaruksensa lapsen kanssa ainoastaan erityistilanteissa oikeusministeriön myöntämällä poikkeusluvalla. 

Ennen vihkimistä avioliittoon aikovien on yhdessä pyydettävä avioliiton esteiden tutkintaa. Pyyntö esitetään joko Digi- ja väestötietovirastolle tai Ahvenanmaan valtionvirastolle taikka evankelis-luterilaisen kirkon tai ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnalle, jos suunnitellaan kirkkohäitä. Kihlakumppanien on tällöin vakuutettava, etteivät he ole lähisukulaisia ja että he eivät ole avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa. Mikäli kihlakumppani on ollut aiemmin avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, myös tämä on ilmoitettava.

Vihkimisellä tulee olla vähintään kaksi todistajaa. Vihkimisessä kihlakumppaneiden tulee olla läsnä, ja heidän on vastattava myönteisesti heille tehtyihin kysymyksiin, minkä jälkeen vihkijä toteaa heidät aviopuolisoiksi. Vihkijä ei saa toimittaa vihkimistä, jos avioliitolle on este tai jos jompikumpi kihlakumppaneista ei kykene mielenhäiriön vuoksi ymmärtämään avioliiton merkitystä. Jos vihkiminen tapahtuu näistä seikoista huolimatta tai jos sen toimittaa siihen oikeuttamaton henkilö, vihkiminen on mitätön eikä avioliittoa ole syntynyt. Kirkollisen vihkimisen lailliset vaikutukset ovat kaikilta osin samat kuin siviilivihkimisen. Kirkollinen vihkiminen voidaan toimittaa evankelis-luterilaisessa tai ortodoksisessa kirkossa tai rekisteröidyssä uskonnollisessa yhdyskunnassa. Rekisteröidyistä uskonnollisista yhdyskunnista 61:llä on vihkioikeus. Vihkijänä toimii evankelis-luterilaisessa ja ortodoksisessa kirkossa pappi, muissa uskonnollisessa yhdyskunnissa se, jolle Digi- ja väestötietovirasto tai Ahvenmaan valtionvirasto on yhdyskunnan tekemästä hakemuksesta myöntänyt vihkimisoikeuden.

Avioliittoon vihittävät voivat valintansa mukaan joko säilyttää avioliitossa omat sukunimensä tai ottaa yhteisen sukunimen tai kaksoisnimen. Avioliitto ei vaikuta omaisuuden omistukseen ja puolisot vastaavat itse veloistaan. Puolisolla on kuitenkin avio-oikeus joka oikeuttaa puolison ensimmäiseksi edunsaajaksi omaisuuden jaossa. Avioehtosopimuksessa puolisot voivat sopia, että avioliiton päättyessä heidän omaisuuttaan ei jaeta tasan heidän keskenänsä. Merkittävimmät yhteiskunnalliset vaikutukset ovat aviopuolison elatusvelvollisuus ja oikeus hoitaa toisen asioita toisen ollessa estynyt. Lisäksi puolisolla on oikeus estää omaisuuskauppoja, oikeus leskeneläkkeeseen ja vapautus eräisiin asumissuhteista johtuviin sosiaalitukialennuksiin.

Kirjallisuus:

Mark & Grace Driscoll ”Todellinen avioliitto” (KKJMK Oy)
Gunnar Bergling ”Avioliitto-neuvonta” (www.arken.org)
Juha Ahvio ”Avioliitto ja perhe” (Kuva ja Sana 2013)
Sheila Wray Gregoire ”Nauti seksistä! Hyvistyön opas” (Liekkikustannus 2017)
David Sterling ”Seurustelu, avioliitto & Jumalan suunnitelma” (Helmi Media Oy 2009)
Anita & Leif Delvert ”Jaettu ilo – kaksinkertainen ilo” (Uskon Sanan Kustannus Oy 2005)

Opinnäytetöitä:

Anni Rodriguês ”RAKKAUTTA YLI RAJOJEN AVIOLIITON PERUSTEELLA SUOMEEN MUUTTANEIDEN BRASILIALAISTEN KOKEMUKSIA SOPEUTUMISESTA” (Opinnäytetyö, 2016 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus)
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/107768/RODRIGUES_ANNI_HELSINKI.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Tiina Haapamäki & Sanna Rauhala ”Kasvu tasapainoiseen parisuhteeseen – Pilvilinnasta arkitodellisuuteen” (Opinnäytetyö 2012 Seinäjoen ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Hoitotyön koulutusohjelma)
https://core.ac.uk/download/38079116.pdf

Alina Kausamo ”Avioliiton konfliktien kirkollinen kontrolli Sisä-Suomen seurakunnissa 1870-1923” (Pro gradu- tutkielma Suomen historia Historian ja etnologian laitos Jyväskylän yliopisto Kesäkuu 2017)
https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/54448/5/URN_NBN_fi_jyu-201706132831.pdf

Sonja Joensuu ”’Ihanaa ku ollaan vielä molemmat tässä’ – Vanhojen pariskuntien kokemuksia avioliitosta ja sen mahdollisista merkityksistä mielenterveydelle” (Pro gradu -tutkielma Terveystieteiden laitos Tampereen yliopisto Kevät 2017)
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/101779/gradu1501754389.pdf?sequence=1

Karlqvist, Mia ”Vanhempien parisuhteen tukeminen äitiys- ja lastenneuvolassa – Työväline parisuhteen vaiheista neuvolan terveydenhoitajille” (Laurea, opinnäytetyö 2016 Porvoo)
https://core.ac.uk/download/pdf/80987053.pdf

Linkkejä:

https://aitoavioliitto.fi/

Lähteet:

Aapeli Saarisalon Raamatun sanakirja
Wikipedia

Julkaissut Pentti Mattila

Koko elämäni ajan olen ollut kirjapainoalan eri tehtävissä alan yrityksissä Helsingissä. Painajaksi valmistuin 1974 Käpylän ammattikoulusta. Kirjapainoalan teknikoksi valmistuin 1985 Helsingin teknillisestä koulusta. Olen toiminut vuodesta 1990 painoviestintäalan opettajana, eli media-alan. Jyväskylässä pätevöidyin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa opettajaksi.

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: